do góryHarmonogram stałych uroczystości szkolnych.


  HARMONOGRAM STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

  Lp.

  Cele i wartości

  Zadania wychowawcze

  Sytuacje

   

  Osoby odpowiedzialne

  Termin

  1.

  Ojczyzna

  Patriotyzm

  Wolność – Niepodległość

  Szacunek do przeszłości, wartości, symboli narodowych.

   

  • Dbałość o tradycję
  • Wykształcenie szacunku dla symboli narodowych i przeszłości.
  • Wyrobienie postaw patriotycznych
    

  - Uroczysta inauguracja roku szkolnego.

  - Przyjęcie do społeczności szkolnej

  uczniów kl .I

  Wych. kl.I

  Wrzesień

  2.

  Ochrona
  i szacunek dla przyrody.

  Sumienność

  Pracowitość.

  Praca dla innych.

  • Kształtowanie postawy ekologicznej.
  • Dbałość o estetykę otoczenia.
  • Wdrażanie do pracy na rzecz środowiska i społeczeństwa.
  • Wyrobienie właściwego stosunku do przyrody.

  - Akcja „sprzątanie świata”.

  N-le

  przyrody,

  pozostali

  n - le

  Wrzesień

  3.

  Szacunek.

  Dobre obyczaje.

  Wspólnota.

  • Kształcenie właściwej postawy wobec odmiennych płci.
  • Dbałość o wzajemne relacje między uczniami.
  • Kształcenie umiejętności dobrej zabawy.

  Dzień Chłopaka.

  Wycho-wawcy

  30 września

   

  4.

  Nauka.

  Wykształcenie.

  Szacunek.

  Pamięć.

  Dobre obyczaje.

  • Kształtowanie właściwego stosunku do pracowników oświaty.
  • Integracja środowiska szkolnego, uczenie wdzięczności dla pracy nauczyciela.

  Dzień Edukacji Narodowej.

  Wycho-wawcy

  15 paź-dziernika

   

  5.

   

  Tradycja.

  Samodzielność

  Wspólnota.

  • Dbałość o tradycje
  • Integracja dzieci, rodziców, nauczycieil poprzez wspólne konkursy  ziemniaczane
  • Rozwijanie                         i kształtowanie samodzielności                    i współdziałania            w wykonywaniu zadań

  -Święto Pieczonego Ziemniaka

  Wszyscy

  n -le

  Wrzesień/ paź-dziernik

  6.

  Pamięć.

  Więź
  z przeszłością.

  Tradycja.

  Dobre obyczaje.

  Patriotyzm.

  • Pamięć o n – lach, którzy odeszli
   – złożenie kwiatów, zapalenie  zniczy
  • Pamięć o bliskich.
  • Opieka nad mogiłami żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej, osób zasłużonych dla Starych Siołkowic

  Wszystkich Świętych.

  Wychowa-wcy,

  opiekun

  koła

  regional-

  nego

  31 paź-dziernika

  7.

  Ojczyzna.

  Patriotyzm.

  Niepodległość.

  Pokój – Wolność.

  Tradycja narodowa.

  Symbole.

  • Kształtowanie postaw patriotycznych, wyrabianie szacunku dla tradycji, przeszłości, symboli narodowych.
  • Wzbogacanie wiedzy historycznej

  Narodowe Święto Niepodległości.

  N – l

  historii

  12 listopada

  8.

  Zabawa.

  Tradycja.

  Dobre obyczaje.

  • Dbałość o tradycje
   i zwyczaje szkoły.
  • Rozwijanie samorządności uczniów.
  • Integracja środowiska uczniowskiego
   w grupach wiekowych.

  Zabawy Andrzejkowe.

  Wychowa-

  wcy ,

  samorząd

  szkolny

  30 listopada

  9.

  Naród,

  tożsamość

       Pamięć o papieżu 

       Polaku

  Dzień Papieski

  Katecheta

  Paździer-

  nik

  10.

  Tradycja szkolna
  i chrześcijańska.

  Obyczaje
  i zwyczaje.

  • Podtrzymywanie tradycji.
  • Kształtowanie umiejętności

  dawania i brania.

  Mikołajki.

  wycho-

  wawcy

  6 grudnia

  11.

  Wiara.

  Miłość bliźniego.

  Tradycja, obyczaj.

  Więzi rodzinne.

  • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.
  • Rozbudzanie miłości do bliźniego.
  • Praca nad sobą.
  • Wychowanie
   w duchu wartości chrześcijańskich.

  kolędowanie, Jasełka, wigilie klasowe, kiermasz adwentowy

  wycho-

  wawcy,

  J. Gandyra

  22 grudnia

   

  12.

  Pamięć.

  Szacunek dla starszych.

  Dobre obyczaje.

  • Kształtowanie szacunku dla ludzi
   w podeszłym wieku.
  • Podtrzymywanie łączności między pokoleniami.
  • Kształtowanie umiejętności dawania i brania.

  Dzień Babci

  i Dziadka.

  wycho-

  wawcy

  23 stycznia

  13.

  Przyjaźń.

  Koleżeństwo.

  Dobre obyczaje.

  • Umiejętność sprawienia radości innym.
  • Bycie dla drugiego człowieka.

  Walentynki.

  samorząd

  14 lutego

  14.

  Dobre obyczaje.

  Tradycja.

  Wspólnota.

  Zabawa.

  Kultura bycia.

  • Integracja środowiska uczniowskiego.
  • Umiejętność bycia w grupie i z grupą.
  • Tworzenie klimatu sprzyjającego lepszej pracy  w szkole.
  • Tworzenie sytuacji kulturalnego spędzania wspólnych chwil

      Zabawa karnawałowa.

  wszyscy

     n - le

  Luty

  15.

  Dobre obyczaje.

  Szacunek.

  Tradycja.

  • Podkreślenie roli kobiety, matki,siostry...
  • Kształtowanie szacunku dla kobiety
   i jej pracy.
  • Kształtowanie umiejętności okazywania kobiecie szacunku, miłości.

  Dzień Kobiet.

  wycho-

  wawcy

  8 marca

  16.

  Tradycja.

  Samodzielność.

  Odpowiedzialność.

  Dobre obyczaje.

         Dbałość o tradycje
         i zwyczaje szkoły.

  • Kształtowanie samodzielności
   i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań.

  Dzień Wiosny.

  Samorząd,

  wychowawcy

  21 marca

  17.

  Wiedza.

  Nauka.

  Szacunek do przyrody.

  Praca na rzecz zachowania naturalnego środowiska.

  • Kształcenie postawy ekologicznej.
  • Uwrażliwienie na potrzebę poszanowania zasobów naturalnych.
  • Wdrażanie do pracy na rzecz ochrony środowiska.

  Dzień Ziemi.

  samorząd,

  n – le

  przyrody

  24 kwietnia

  18.

  Wiara.

  Kościół.

  Religia.

  Tradycja chrześcijańska.

  Miłość bliźniego.

  • Podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich.
  • Rozbudzanie miłości do bliźniego.
  • Wychowanie
   w duchu religijnym.

   Kiermasz Wielkanocny.

  katecheta,

  n-l plastyki

  marzec / kwiecień

  19.

  Pamięć.

  Szacunek.

  Rodzina.

  Dobre obyczaje.

  • Tworzenie więzi międzypokoleniowych.
  • Szacunek i pamięć dla rodziców.

  Dzień Matki.

  Dzień Ojca.

  wszyscy

  n -le

  maj

  20.

  Wspólnota.

  Rywalizacja.

  Wytrwałość.

  Praca nad sobą.

  Uczciwość.

  • Poszanowanie godności i praw dziecka.
  • Integracja zespołów klasowych.
  • Kształtowanie postawy fair play.

  Dzień Dziecka.

  Dzień  Sportu
  i Rekreacji.

  wycho-

  wawcy,

  nauczyciel

  wych. fiz

  czerwiec

  21.

  Nauka.

  Wykształcenie.

  Nagroda.

  • Dbałość o tradycję szkolną.
  • Docenienie znaczenia nauki w życiu.

  Komers kl. VIII,

  Zakończenie Roku Szkolnego.

  wycho-

  wawcy kl. VII i VIII

  czerwiec

  22.

  Zdrowy styl życia.

  Integracja.

  Rozwijanie zainteresowań.

  • Budzenie zainteresowań
   i pasji poznawczych.
  • Wdrażanie do aktywnego wypoczynku.
  • Przestrzeganie zasad ochrony środowiska.
  • Propagowanie ruchu turystycznego.

  Wycieczki.

  Ogniska.

  wszyscy

  n - le

  wrzesień – czerwiec

  34.

  Nauka.

  Kultura.

  Sztuka.

  Wartości estetyczne.

  • Zapoznawanie uczniów
   z dziedzictwem kultury, poznawanie różnych form sztuki.
  • Rozwijanie zamiłowań artystycznych.
  • Kulturalne zachowanie
   w miejscach publicznych.

  Wyjścia do teatru, kina, muzeum, galerii.

  wszyscy

  n - le

  wrzesień - czerwiec