do góryProcedura bezpieczeństwa


  Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej

  w Starych Siołkowicach w trakcie prowadzonych zajęć.

   

  1. Postanowienia ogólne

  Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

  Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

  2. Organizacja zajęć w szkole i placówce

   Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  W trakcie zajęć uczniowie przebywają w miarę możliwości w jednym pomieszczeniu  lekcyjnym, za wyjątkiem lekcji informatyki oraz wychowania fizycznego.

  Dzieci po każdorazowym wejściu do szkoły powinny, pod nadzorem pracowników obsługi,  zdezynfekować dłonie z zachowaniem określonych przez GIS zasad.

  Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód i jednocześnie zaleca się , aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Nauczyciele w trakcie zajęć powinni ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, zachowując dystans a w razie potrzeby,  stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

  Dystans od pracowników szkoły powinien wynosić min. 1,5 m.

  Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw, należącego do szkoły.

  Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.

  Zabrania się  wyjść z dziećmi poza teren szkoły a także organizowania wycieczek krajowych i zagranicznych.

  Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę a także w czasie przerw śródlekcyjnych.

  W szkole wyznacza się tylko czas kolejnych lekcji, o czym informować będą dzwonki. Do każdej lekcji zostanie doliczony czas przerwy, ale o jej przebiegu zdecyduje nauczyciel  , prowadzący zajęcia. Ten sposób wprowadzenia przerw, zapobiegnie  kontaktowania się uczniów z różnych  oddziałów.

  Czas trwania kolejnych lekcji łącznie z przerwami:

  1. 8.00 - 8.55
  2. 8.55-  9.50
  3. 9.50.- 10.45
  4. 10.45-11.40
  5. 11.40- 12.40
  6. 12.40-13.35
  7. 13.35-14.30
  8. 14.30-15.25

  Czas trwania 5 lekcji jest wydłużony ze względu na ciepły posiłek -obiad.

  W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie 2 grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

  W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna w wyznaczonych godzinach, uwzględniając konieczny okres  2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w pomieszczeniach bibliotecznych.

  3. Przyprowadzania i odbiór dzieci

  Wyznacza się różne miejsca wchodzenia uczniów do budynku szkoły. Uczniowie klas I-III oraz uczniowie dojeżdżający na rowerach mają wyznaczone miejsce od głównego parkingu a także od strony podwórza . Klasy IV-VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym, od strony ulicy.

  Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu). Rodzice przyprowadzający dzieci i uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

  Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych i bez obniżonej odporności immunologicznej. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły.

   W miarę potrzeb, kiedy nastąpi podejrzenie infekcji, będzie mierzona temperatura ciepłoty ciała. Termometr bezdotykowy zostanie następnie zdezynfekowany. Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni , dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury będzie dokonywany trzykrotnie). Pomiaru temperatury ciała dokonuje się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. W przypadku stwierdzenia u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych, zostaną one umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu ,a rodzice dziecka zostaną wezwani do ich natychmiastowego odebrania. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

  4. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych.

  Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

  Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

  Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.

  W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

  Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są skorzystania z konsultacji medycznej.

  5. Pomieszczenie na odizolowanie osoby

  W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 ( „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.

  Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający, przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

  W przypadku gdy pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do wyznaczonego pomieszczenia, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

  W momencie gdy objawy chorobowe COVID-19 wystąpią u dziecka , nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.

  O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

  W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem powinien, niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

  W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły O wystąpienu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

   6. Kontakt z osobami trzecimi

  Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum . W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane.

  7. Spożywanie ciepłych posiłków w szkole.

  Obiady do szkoły będą dowożone przez zewnętrzną firmę cateringową. Wydawanie posiłków i ich spożywanie będzie odbywać się  przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

  8 Zajęcia świetlicowe

  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostaną wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk zostaną rozmieszczone w świetlicy, w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenia należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Zabrania się stosowania gier i zabaw planszowych. W miarę możliwości zajęcia będą odbywać się na wolnej przestrzeni.

   

  8.  Pozostałe regulacje

  Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

  Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

  W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.

  Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

   

   


  Galeria zdjęć:

  • Procedura bezpieczeństwa