do góryZarządzenie Dyrektora


   

  ZARZĄDZENIE NR 7/2020

  DYREKTORA

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH

  z dnia 25.05.2020r.

  w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


   

  Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:


   

  § 1.

  1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWCACH w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.

  § 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


   


   


   

  Andrzej Bochniarz

  (podpis dyrektora szkoły podstawowej)


   


   


   


   


   

  ZARZĄDZENIE NR 8/2020

  DYREKTORA

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH

  z dnia 25.05.2020r.

  w sprawie sposobu organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, wynikających z epidemii COVID-19.


   

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872) zarządza się , co następuje:

  § 1

  1. Wprowadza się do stosowania wytyczne prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (*rewalidacyjno-wychowawczych/wczesnego wspomagania rozwoju) na terenie PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, co za tym idzie z ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty.

  § 2

  1. Zobowiązuje się nauczycieli do kontynuacji nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania.

  2. Ustala się, iż poza pracą zdalną, o której mowa w §2 ust. 1 , praca może być wykonywana także w sposób stacjonarny w szkole, w formie bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

  3. Praca wykonywana w formie bezpośredniej w szkole, o której mowa w §2 ust. 2 dotyczy prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. (*rewalidacyjno-wychowawczych/wczesnego wspomagania rozwoju)

   

  § 3

  1. Praca wykonywana w sposób tradycyjny w szkole, w obszarze zajęć specjalistycznych jest możliwa po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w tych zajęciach w szkole oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

  2. Wykaz nauczycieli specjalistów oraz harmonogram ich pracy, wykonywanej w trybie stacjonarnym w szkole (z uwzględnieniem wytycznych higieniczno-sanitarnych) określa dyrektor szkoły.

  3. Nauczyciele wykonujący pracę , w obszarze zajęć wymienionych w § 2 ust.3 mogą pracować w formie łączonej: zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie kształcenia na odległość – pracy zdalnej.

   

  § 4

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.


   

  § 5

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.


   


   


   

  Andrzej Bochniarz

  (podpis dyrektora szkoły podstawowej)


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  ZARZĄDZENIE NR 9/2020

  DYREKTORA

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH

  z dnia 25.05.2020r.

  w sprawie sposobu organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, wynikających z epidemii COVID-19.


   

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872) zarządza się , co następuje:

  § 1

  1. Wprowadza się do stosowania wytyczne prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych w klasach I-III oraz wytyczne prowadzenia konsultacji przez nauczycieli dla uczniów klasy VIII na terenie PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, co za tym idzie z ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty.

  § 2

  1. Zobowiązuje się nauczycieli do kontynuacji nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania.

  2. Ustala się, iż poza pracą zdalną, o której mowa w §2 ust. 1 , praca może być wykonywana także w sposób stacjonarny w szkole, w formie bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

  3. Praca wykonywana w formie bezpośredniej w szkole, o której mowa w §2 ust. 2 dotyczy sposobu prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I - III oraz sposobu prowadzenia konsultacji przez nauczycieli dla uczniów klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach.

   

   

  § 3

  1. Praca wykonywana w sposób tradycyjny w szkole, w obszarze wyżej wymienionych zajęć jest możliwa po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział uczniów w tych zajęciach w szkole oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

  2. Wykaz nauczycieli oraz harmonogram ich pracy, wykonywanej w trybie stacjonarnym w szkole (z uwzględnieniem wytycznych higieniczno-sanitarnych) określa dyrektor szkoły.

  3. Nauczyciele wykonujący pracę , w obszarze zajęć wymienionych w § 2 ust.3 mogą pracować w formie łączonej: zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie kształcenia na odległość – pracy zdalnej.

   

  § 4

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.


   

  § 5

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.


   


   


   

  Andrzej Bochniarz

  (podpis dyrektora szkoły podstawowej)


   


   


   


   


   


   


   


   

  ZARZĄDZENIE NR 10/2020

  DYREKTORA

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH

  z dnia 01.06.2020r.

  w sprawie sposobu organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, wynikających z epidemii COVID-19.


   

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872) zarządza się , co następuje:

  § 1

  1. Wprowadza się do stosowania wytyczne prowadzenia konsultacji przez nauczycielami dla uczniów PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, co za tym idzie z ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty.

  § 2

  1. Zobowiązuje się nauczycieli do kontynuacji nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania.

  2. Ustala się, iż poza pracą zdalną, o której mowa w §2 ust. 1 , praca może być wykonywana także w sposób stacjonarny w szkole, w formie bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

  3. Praca wykonywana w formie bezpośredniej w szkole, o której mowa w §2 ust. 2 dotyczy sposobu prowadzenia konsultacji przez nauczycieli dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach.

   

  § 3

  1. Praca wykonywana w sposób tradycyjny w szkole, w obszarze wyżej wymienionych konsultacji jest możliwa po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział uczniów w tych zajęciach w szkole oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

  2. Wykaz nauczycieli oraz harmonogram ich pracy, wykonywanej w trybie stacjonarnym w szkole (z uwzględnieniem wytycznych higieniczno-sanitarnych) określa dyrektor szkoły.

  3. Nauczyciele wykonujący pracę , w obszarze zajęć wymienionych w § 2 ust.3 mogą pracować w formie łączonej: zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie kształcenia na odległość – pracy zdalnej.

   

  § 4

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.


   

  § 5

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.


   


   


   

  Andrzej Bochniarz

  (podpis dyrektora szkoły podstawowej)


   


  Galeria zdjęć:

  • Zarządzenie Dyrektora