do góryNasza szkoła


  W szkole, w 7 oddziałach uczy się 114 dzieci. Pracuje 12 nauczycieli. Mała placówka wiejska sprzyja tworzeniu dobrej atmosfery i opiekuńczych relacji między dziećmi, a nauczycielami.

       Postawiliśmy na integrację ze środowiskiem. Corocznie organizujemy Dni Seniora oraz Festyny Rodzinne, ponieważ wiemy, że aby szkoła mogła prawidłowo spełniać swoje funkcje dydaktyczno- wychowawcze, nie może być wyalienowana ze środowiska, w którym funkcjonuje. Musi w nim mocno tkwić, wiążąc się z lokalną społecznością poprzez dziedzictwo kulturowe, język, zwyczaje i obrzędy, kulturę materialną. Niezwykle bogata kultura śląska oraz autentyczne zainteresowanie nią dzieci stały się wyzwaniem do wykorzystania jej w procesie dydaktyczno- wychowawczym przez nauczycieli naszej szkoły. Pozwoliła na realizację wielu celów kształcących, poznawczych i wychowawczych. W rezultacie stworzono uczniom możliwość wzbogacania wiedzy o regionie, oferuje się i prezentuje dzieciom najbardziej charakterystyczne elementy kultury śląskiej, daje możliwość samorealizacji, tworzy warunki do masowego uczestnictwa w realizacji regionalnego programu, jak również popularyzuje gwarę śląską i tradycyjne zwyczaje i obrzędy.

       Od 15 lat mamy w szkole Izbę Śląską, gdzie na różnych przedmiotach odbywają się zajęcia z regionalizmu. Edukacja regionalna ma także na celu rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej i rozwój postaw patriotycznych, związanych z tożsamością kultury regionalnej. W szkole działa Rada Szkoły oraz organizacje uczniowskie: Samorząd i SKS. Corocznie organizujemy program Profilaktyki Antyalkoholowej, współpracując z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkoła zachęca do aktywności twórczej, uczniowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach kółek: polonistycznego, matematycznego, teatralnego, regionalnego, przyrodniczego, plastycznego i muzycznego.

       Dbamy o wysoki poziom nauczania języków obcych (niemiecki od kl. I jako język mniejszości i język angielski ok kl I-VI. Możemy się poszczycić wysokimi miejscami na szczeblu wojewódzkim w konkursach: polonistycznym, matematycznym oraz języka niemieckiego. Uczniowie zajmują także wysokie miejsca na zawodach sportowych. Uczniowie są dobrze przygotowywani do sprawdzianu szóstoklasisty. Otrzymujemy wysoką średnią powyżej średniej gminy.

       Kuratoryjne mierzenie jakości pracy szkoły wykazało w raporcie powizytacyjnym m.in. wysoki poziom nauczania, sprawiedliwe ocenianie, dobre efekty pracy szkoły, zintegrowane zespoły klasowe, bardzo wysoką średnią ocenę relacji między nauczycielami i uczniami oraz między rodzicami i nauczycielami, bardzo dobrą ocenę atmosfery pracy w szkole.

       Stale trwa podnoszenie standardu zaplecza technicznego szkoły: w ostatnich latach zakupiono wysokiej jakości sprzęt telewizyjny (telewizory i wideo), komputerowy oraz magnefony, sprzęt grający i nagłaśniający. Do wymiernych efektów w ostatnich latach trzeba zaliczyć także: wymianę dachu, oświetlenia w klasach, pomalowanie i wyposażenie sal, zagospodarowanie strychu, utworzenie pracowni komputerowej, utworzenie pomieszczenia dla księgowości, ułożenie kostki brukowej wokół szkoły oraz wybudowanie toalet wewnątrz budynku.