do góryZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ) W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH


  ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOŁKOWICACH

   

   

  1. Prowadzenie zajęć:

  • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach I - VIII odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację classroom.google oraz e-dziennik uonetplus.vulcan

   

  2. Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.

  3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.

  4. Lekcja przed komputerem trwa 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów.

  5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

  6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.

  7. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:

  a) w dniach pracy szkoły codziennie sprawdzać wiadomości w dzienniku i na platformie classroom.google;

  b) poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji z powodów technicznych lub innych;

  c) odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie sprawdzianów, kartkówek, testów, wypracowań oraz prac domowych;

  d) przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela;

  e) poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych z przesłaniem wymaganej pracy pisemnej.

  f) Nieodesłanie bez uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym czasie wymaganej pracy pisemnej (sprawdzianu, kartkówki, testu, wypracowania, prezentacji, pracy domowej itp.) może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

  g) Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez niego zajęć lub udostępniać autorskich materiałów dydaktycznych.

  h) Uczeń dołącza do zajęć, kiedy na platformie classroom.google jest nauczyciel prowadzący, nie wcześniej.

  7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik uonetplus.vulcan , podając przyczynę nieobecności.

  8. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z WSO.

  9. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.