do góryZasady współpracy nauczycieli oraz rodziców


   Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

   

  W pracy wychowawczej nauczycieli elementem niezwykle ważnym i pożądanym jest uczestniczenie rodziców w życiu szkoły. Podstawą współpracy rodziców  i szkoły jest partnerstwo, oparte na wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków.

  Wychowanie jest tym skuteczniejsze, im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli
  i rodziców w odniesieniu do wszystkich  uczniów.  Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji i wychowania dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla ich rozwoju.

  Podstawowe zasady współpracy rodziców z nauczycielami:

  • wzajemne zaufanie i życzliwość,
  • pozytywna motywacja,
  • partnerstwo,
  • jedność oddziaływania,
  • aktywność i systematyczność.

   

  Zadania rodziców:

  •             Rodzice świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.

  •             Rodzice uczestniczą w zebraniach rodziców, dniach otwartych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

  •             Rodzice utrzymują stały  kontakt  z wychowawcą klasy w celu lepszego poznania ucznia zarówno w środowisku szkolnym,  jak i domowym.

  •             Rodzice dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

  •             Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.